اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیتهای فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

مثال: 1369/7/12

 

 

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.

اندیشکده مشیر در راستای توسعه فعالیت‌های خود از علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی دارای تحصیلات دیپلم به بالا دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت تعیین جلسه مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل نمایند.