اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.

برای هریک از سوالات زیر یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

مثال: 1363/2/8
مثال: کارشناسی ارشد روانشناسی