دسته: آموزش

بررسی اجمالی نظام آموزشی کشور

گام نخست در اجرای هر برنامه‌ای؛ تفکیک ابزار، ارزش و هدف آن می‌باشد. همان‌طور که از معنی لغوی ابزار برمی‌آید؛ ابزار وسیله‌ایی است برای رسیدن به یک ارزش. ابزارها بسته…

تأثیر فرهنگ بر نظام آموزشی

در بحث فرهنگ مسائلی هم‌چون، باور فرهنگی، ارزش فرهنگی، شبه ارزش فرهنگی و ابزار فرهنگی وجود دارد. نظام آموزشی یک ابزار فرهنگی است و همه‌ی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ…

درآمدی بر رویکردهای نظام آموزشی

سیاست‌گذاران در نظام آموزشی، مانند هر سیاست‌گذار در نظام دیگری، برای رسیدن به اهداف تعیین شده از ارزش‌های مد نظر خود استفاده می‌کنند. ارزش‌ها برای رسیدن به اهداف از رویکردهای…