سیر تحول حکمرانی _ بخش چهارم (تفکر سیاسی افلاطون _ ارسطو)

. فلسفه اجتماعی و سیاسی افلاطون برگرفته از نظام فکری و فلسفی او پیرامون آرمانشهر (اتوپیا) است. . حکومت مورد

بیشتر بخوانید