دسته: حکمرانی

سیر تحول حکمرانی (بخش هشتم)

. بیکن آراء و نظریات فلسفی خود پیرامون حکومت و حکمرانی را در کتابی تحت عنوان «آتلانتیس نو» مطرح می‌کند. . مهم‌ترین مسأله در فلسفه سیاسی بیکن، خودکفایی اقتصادی است.…

سیر تحول حکمرانی (بخش نهم)

. کتاب روح القوانین مهم‌ترین اثر مونتسکیو پیرامون فلسفه سیاسی است که برای اولین بار و با انتشار این کتاب، علوم سیاسی در ردیف فرهنگ فلسفی قرار گرفت. . مونتسکیو…