برچسب: ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

تمامی ایدئولوژی‌ها شاخه‌های منشعب شده از جهان‌بینی هستند که به طور‌کلی راهنمای حرکت به سمت هدف و راه‌ها و ابزارهای رسیدن به آن را مشخص می‌کنند. جهان‌بینی‌ها پاسخگوی سوالات کلی…