برچسب: تأثیر فرهنگ بر نظام آموزشی

تأثیر فرهنگ بر نظام آموزشی

در بحث فرهنگ مسائلی هم‌چون، باور فرهنگی، ارزش فرهنگی، شبه ارزش فرهنگی و ابزار فرهنگی وجود دارد. نظام آموزشی یک ابزار فرهنگی است و همه‌ی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ…