برچسب: درآمدی بر رویکردهای نظام آموزشی

درآمدی بر رویکردهای نظام آموزشی

سیاست‌گذاران در نظام آموزشی، مانند هر سیاست‌گذار در نظام دیگری، برای رسیدن به اهداف تعیین شده از ارزش‌های مد نظر خود استفاده می‌کنند. ارزش‌ها برای رسیدن به اهداف از رویکردهای…