برچسب: سیر تحول حکمرانی (بخش نهم)

سیر تحول حکمرانی (بخش نهم)

. کتاب روح القوانین مهم‌ترین اثر مونتسکیو پیرامون فلسفه سیاسی است که برای اولین بار و با انتشار این کتاب، علوم سیاسی در ردیف فرهنگ فلسفی قرار گرفت. . مونتسکیو…