سیر تحول حکمرانی _ بخش پنجم (دیدگاه‌های فلسفی _ سیاسی)

رویکردهای سیاسی و شکل‌گیری ساختارهای حکمرانی هر کدام بر دیدگاه‌های فلسفی مختلفی استوارند که شناخت دقیق و درست علل شکل‌گیری

بیشتر بخوانید