برچسب: ویژگی‌های توسعه فرهنگی

ویژگی‌های توسعه فرهنگی

هرچند که بر اساس تعاریف یونسکو یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه فرهنگی خلق ارزش و هنجارهای مناسب است، اما به نظر می‌رسد توسعه فرهنگی مد نظر پژوهشگران یونسکو بیشتر به…