برچسب: کتاب حکمرانی

مطالب بخش حکمرانی

بخش حکمرانی به توضیح و تفسیر انواع حکومت ها با عناوین زیر پرداخته است: 1- تفکر سیاسی اگوست کنت 2- تفکر سیاسی ادموند برک 3- تفکر سیاسی جان لاک 4-…